Zkušenosti ze zavádění inovativních metod do výuky

Na naší škole jsme v rámci projektu Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/1.2.37/02.0019) zavedli do výuky řadu moderních výukových pomůcek. Jejich cílem je inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zvýšit motivaci žáků ke vzdělání. Jde především o internetové tablety, TV ovládanou pohybem a dotykové displeje.

Na těchto pomůckách používáme výukový software, který umožňuje mimo jiné vytváření interaktivních výukových aplikací vytvořených přesně pro potřeby našich žáků. Výukové aplikace byly vytvořeny v návaznosti na školní vzdělávací program „Chceme žít s vámi“ pro obor vzdělání základní škola speciální, ZŠ Cyrilometodějská 22, Třebíč. Prostřednictvím softwaru je můžeme podle potřeby modifikovat.

V rámci projektu vznikly interaktivní výukové aplikace z následujících oblastí:

  1. Jazyková komunikace – předčtenářské období, vyvozování hlásek a písmen, vyhledávání a čtení slabik, skládání slov z písmen, doplňování písmene do slova, čtení s porozuměním;
  2. Matematika – předpočetní představy, základní geometrické tvary, pojmy užívané v matematice, vytvoření pojmu číslo, poznávání číslic, určování počtu prvků, číselné řady, porovnávání a rozklad čísel, numerace a početní operace, užití v praxi – nakupování, slovní úlohy;
  3. Věcné učení – 5 tématických okruhů: místo, kde žijeme; lidé kolem nás; lidé a čas; rozmanitost přírody; člověk a zdraví;
  4. Rozumová výchova – rozvoj poznávacích schopností, rozvoj logického myšlení, rozvoj zrakové a sluchové paměti;
  5. Smyslová výchova – rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorová a směrová orientace.

 

Jak to celé funguje?

Interaktivní výukové aplikace jsou začleněny do výuky na dotykových zařízeních (internetové tablety, TV ovládaná pohybem, dotykové displeje) prostřednictvím výukového softwaru a prostřednictvím webové prezentace škol jsou zpřístupněny učitelům, žákům i jejich rodičům i po internetu.

Cílovou skupinou, pro niž byly výukové aplikace tvořeny, je skupina žáků s těžším stupněm postižení – děti se středně těžkou a těžkou mentální retardací a dalšími vadami, jako např. tělesné postižení, PAS, smyslové vady, vady řeči, Downův syndrom.

S aplikacemi mohou žáci pracovat jak sami, tak s pomocí dospělého – učitele, asistenta či rodiče, záleží pouze na individuálních schopnostech každého žáka. Zadání úkolů v aplikacích jsou uvedeny hůlkovým písmem, po splnění úkolu je vždy poskytnuta okamžitá zpětná vazba.

Aplikace jsou využívány jako pomůcka při realizaci náplně ŠVP, a to podle individuálních potřeb a schopností jednotlivých žáků napříč jednotlivými ročníky. Je možné zahrnout je rovněž do individuálních vzdělávacích programů žáků.

 

A jak se nám to vše líbí?

Dětem se výuka na inovativních pomůckách velmi líbí. Většina dětí, včetně dětí s těžším mentálním postižením, se naučila tablet intuitivně sama ovládat a práce na tabletu je baví. Platí to i u dětí, které neměly dosud téměř žádné zkušenosti s počítačem (např. díky svému tělesnému postižení).

Tablety s úspěchem používají i děti, které nedokáží z různých důvodů ovládat běžný počítač, tj. sledovat pohyb na obrazovce a zároveň kontrolovat pohyb ruky myší, což je příliš náročný úkol pro děti s motorickými obtížemi či pro děti s těžším mentálním nebo kombinovaným postižením. Zde tablet nabízí díky dotykovosti a své malé velikosti mnohem jednodušší ovládání, lze jej vzít sebou na jakékoli místo ve škole či doma, není třeba přemisťovat další pomůcky, dítě si jej samo drží a ovládá tak, jak mu jeho schopnosti dovolují.

Učitelé se s novými pomůckami také rychle sžili a rádi je používají ve výuce. S novými technologiemi seznámili i rodiče žáků v rámci pracovních dílen.

 

Jak tablety dětem pomáhají

Řada drobných pohybových aktivit, které děti při práci s výukovými aplikacemi na dotykových zařízeních provádějí, rozvíjí koordinaci ruka – oko a jemnou motoriku, jejíž nedostatky se mohou projevit v úchopu, souhře svalů, koordinaci drobných svalů ruky, ale také v orientaci v prostoru a zhoršeném zrakovém vnímání. Výuka prostřednictvím tabletu může působit na více smyslů najednou, obvykle zrak, sluch, zapojení manipulačních činností. S různými aplikacemi dochází k rozvoji pasivní i aktivní slovní zásoby, posiluje se spolupráce dítěte s učitelem, asistentem nebo rodičem. Dochází k rozvoji řeči, myšlení, zrakového a sluchového vnímání, jemné motoriky, paměti a pozornosti, prostorové orientace. Aplikace vybírá učitel či rodič dle individuálních schopností, možností a potřeb dítěte.

 

Podrobnější informace

Zájemci o tyto inovace výuky naleznou podrobnosti k jednotlivým inovativním prvkům výuky v metodických materiálech dostupných zde