Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

O projektu

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 byla partnerem projektu Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP VK a státním rozpočtem České republiky.
 • Realizátorem projektu byla firma Matesová Jana RNDr., v.o.s.
 • Cílem projektu bylo významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy, zvýšit motivaci žáků ke vzdělání, pomocí moderních pomůcek zmírnit negativní důsledky zdravotního postižení, a tím přispívat k rovným příležitostem těchto žáků a jejich zapojení v maximální míře do běžného života.
 • Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a byl dokončen 31. 1. 2015.

Obsah projektu

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Ke splnění cíle projektu byly využity nejmodernější výukové pomůcky - internetové tablety, TV ovládaná pohybem, dotykové displeje.
 • Realizátor umožnil zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zaškolil učitele.
 • Učitelé vytvořili pro žáky výukové materiály. Tyto mají žáci přístupny nejen ve škole, ale i z domova, rodiče je mohou procházet společně s dětmi v rámci přípravy na výuku.
 • Učitelé vytvořili metodiku, která byla zaměřena na způsoby správného a efektivního využívání inovativních výukových metod zavedených na škole.
 • Projekt prohluboval spolupráci a výměnu zkušeností a posiloval vazbu rodina - škola.
 • Rodiče byli zaškoleni v pracovních dílnách.

Komu byl projekt určen?

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt byl určen pro tuto cílovou skupinu z partnerské školy Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22:

 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z partnerské školy,
 • učitelé partnerské školy,
 • rodiče žáků partnerské školy.

Průběh a výstupy projektu

Realizátor vytvořil pro partnerské školy vzdělávací software (vč. manuálu), který mimo jiné umožňuje vytvářet interaktivní úkoly (např. různé přetahovačky, skládačky, doplňovačky atd.).

Realizátor nainstaloval a zprovoznil na partnerské škole interaktivní výukové pomůcky - internetové tablety, dotykové displeje, TV.

Realizátor vytvořil pro partnerskou školu celkem 200 ks interaktivních výukových aplikací a 1 interaktivní hru zaměřenou na třídění odpadů a úsporu zdrojů z oblastí:

 • Jazyková komunikace
 • Matematika
 • Věcné učení
 • Rozumová výchova
 • Smyslová výchova

K aplikacím byly vytvořeny také metodické materiály.

Učitelé měli k dispozici poradenskou činnost a zaškolení. Realizátor vytvořil pro učitele vzdělávací materiály z oblasti ICT.

V rámci projektu proběhly 2 pracovní dílny pro rodiče, ve kterých si rodiče společně se svými dětmi mohli vyzkoušet inovativní metody výuky.

Učitelé vytvořili pro žáky 500 stran výukových materiálů z oblastí:

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce

Učitelé zrealizovali pro žáky během projektu 4 soutěže.

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (www.esfcr.cz)
Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo výzvy: 02
Název projektu: Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.37/02.0019
Realizátor projektu: Matesová Jana RNDr., v.o.s.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.