Aktualizace provozu školy od 14.10.2020 - výuka na naší škole pokračuje

Naše škola je zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a je tedy od 14. října 2020 zařazena do vyjímek z krizových opatření vyhlášených vládou ČR.  Nadále probíhá povinná školní docházka prezenční formou.  

Na dny 26. října a 27. října 2020 stanovilo MŠMT volné dny. Tyto volné dny se týkají i naší školy. Žáci jdou tedy do školy naposledy v pátek 23.10.2020, následuje týden prázdnin včetně státního svátku, vyučování je zahájeno opět v pondělí 2.11.2020.

 


 

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací na okrese Třebíč vám sdělujeme následující:

 • Čas vstupu do školy před vyučováním je posunut na 7.40 hod. (škola se otevírá 7.40 a žáci pokračují rovnou do šaten a do tříd). Kumulace žáků a rodičů v průjezdu školy je z hygienického hlediska neúnosná ať už se týká přenosu Covid-19 či jiných infekčních onemocnění. V této souvislosti doporučujeme, aby děti, u kterých tomu nic nebrání, přicházely do školy na daný čas.  
 • Žádáme zákonné zástupce, aby vstupovali do prostor školy se zakrytými dýchacími cestami (rouška). Nadále platí, že pohyb zákonných zástupců po škole je omezen jen na nejnutnější jednání, nejlépe po předchozí dohodě.

Opatření a změny v provozu školy přijaté v souvislosti s rizikem nákazy COVID-19 platné od 1.9.2020 do odvolání.

Provoz školy se bude řídit následujícími pravidly vycházejícími z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 :

 • Při vstupu do školy provedou žáci desinfekci rukou. Stejně tak i ostatní osoby do školy vstupující za účelem jednání.
 • Pokud budou u žáka při příchodu do školy patrné příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.):
 • Není vpuštěn do školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Pokud žák přichází do školy bez doprovodu, je okamžitě kontaktován zákonný zástupce a je informován o nutnosti bezodkladného (převzetí) odchodu žáka.
 • Pokud se příznaky vyskytnou (jsou patrné, jsou zjištěny) v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude žák vybaven rouškou a izolován v samostatné místnosti k tomuto účelu určené. Opět je informován zákonný zástupce z důvodu bezodkladného vyzvednutí žáka.
 • Při výskytu příznaků je nutné kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

S výše uvedeným souvisí nutnost aktuálnosti kontaktů na rodiče a jejich dostupnost.

 

 • V této souvislosti žádáme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s výše uvedenými příznaky respiračních onemocnění a předešli tak komplikacím, které z nedodržení tohoto pokynu vyplynou jak pro školu, tak pro zákonné zástupce samotné.  

 

 • To, že nemocné dítě do školy nepatří, platilo vždy. O to více v současném období.
 • V případě, že žák trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí zprávou od svého ošetřujícího lékaře.
 • Z důvodu rizika možné nákazy virem Covid-19 bude vstup do školy zákonným zástupcům umožněn pouze v opodstatněných případech. Podoba třídních schůzek bude upravena do co nejméně kontaktní podoby.
 • V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonicky schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Preferována bude bezkontaktní komunikace – telefon, e-mail (rodiče, kteří dosud nesdělili svoji e-mailovou adresu, žádáme o její bezodkladné oznámení)
 • Distanční výuku začíná škola zajišťovat dětem, které onemocní nebo se ocitnou v karanténě, od doby kdy jejich počet překročí 30 % počtu žáků ve třídě. Do překročení této hranice probíhá výuka prezenčním způsobem.

 

O škole

ZŠ TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22  je zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol.

Projekt "MARATON"   

Za pomoci grantového systému města Třebíče a grantového programu " Prevence kriminality a drogové problematiky" je již třetím rokem realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci. Letos v rámci projektu proběhne šest bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: šikana a záškoláctví, bezpečný sex, prosociální chování, poruchy příjmu potravy, závislostní chování a finanční gramotnost.
Více informací o projektu v sekci Prevence.
 

Projekt "Šance pro každého žáka"

Reg. číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Naše škola je od 1.9.2016 do 31.7.2018 zapojena do projektu, který je zaměřený na extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti žáků spolu s akčním výzkumem na toto téma.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >> 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt  "ICT nás baví"

Naše škola je od 1.9.2014 do 31.7.2015 zapojena do projektu, který je zaměřen na zavádění a využívání nových moderních mobilních technologii ve výuce.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu "ICT nás baví"
 

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola byla partnerem projektu "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu byla firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. Cílem projektu bylo významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a byl dokončen 31. 1. 2015.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>
 

EU - peníze školám

1. 9. 2011 zahájila ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 realizaci projektu EU - peníze školám.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky vybraných předmětů a nákup moderní didaktické techniky. Tým pracovníků školy pracuje na tvorbě digitálních učebních materiálů, které budou v dalším období v rámci vyučování ověřeny - odučeny.
 

Zobrazit vytvořené DUMY >>
 

Výsledek obrázku pro plakát mléko do škol
 
 
 
 
 
 

Tělocvik doma v obýváku

Tělocvik online: https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Dopravní výchova

Doprava online: https://testy.dopravnivychova.cz/