OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY PRO ŽÁKY 

1. STUPNĚ ŠKOLY V OMEZENÉM REŽIMU OD 1.6.2020  

Vážení rodiče, žáci,
na základě pokynů ministerstva školství bude ve školách zřízených podle §16, odst.9 školského zákona obnoven provoz v omezeném režimu od 1.6.2020.

Od 1.6.2020 mohou do školy docházet žáci 1.stupně základní školy (1. až 5.ročník) a základní školy speciální (1. až 10.ročník). Docházka do školy je dobrovolná. O tom, zda dítě do školy docházet bude či nikoli, rozhoduje zákonný zástupce dítěte. K docházce od 1.6.2020 je potřeba žáka přihlásit do pátku 29.5.2020 do 12,00 hod. Při příchodu žáka do školy 1.6.2020 je nutno dodat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka a jeho okolí. Formulář: Formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění            Formuláře také budou k dispozici v tištěné podobě na ředitelství školy Cyrilometodějská 22 v pátek 29. 5. od 7:00 do 13:00 hod.  Bez vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žák přijat k výuce

Od 8.června 2020 bude umožněna docházka do školy také žákům 2. stupně základní školy. (6. až 9. ročník)

 Půjde o občasné schůzky organizované třídními učiteli – bližší informace v týdnu od 1. do 5.6.2020 na webových stránkách školy.

Také žáci druhého stupně se budou řídit pokyny pro provoz školy v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 včetně nutnosti dodat při první návštěvě školy čestné prohlášení.
Ministerstvo školství ČR vydalo metodický pokyn pro otevření mateřských, základních a středních škol v rámci opatření přijatých v současné epidemiologické situaci v České republice.
Celá metodika je ke stažení v následujícím odkazu  

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Organizační pokyny a pravidla pro pobyt žáků v ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 od 1.6.2020 do 30.6.2020:

Doprovod žáků nebude do školy vstupovat.
Při prvním příchodu do školy musí mít žák k dispozici vyplněné a zákonným zástupcem podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Bez tohoto formuláře nebude žák do školy vpuštěn a bude odeslán zpět domů.
Ustanovené školní skupiny se shromáždí před školou v určeném čase (viz níže Organizace pobytu ve škole) a budou odvedeny pedagogickým pracovníkem do učebny, ve které bude probíhat jak dopolední část (vzdělávací aktivity), tak část následující (odpolední aktivity), pod vedením určených pracovníků, jejichž složení se nemění, stejně jako složení skupiny. Přesunu do učebny bude předcházet měření teploty (při zvýšené teplotě není možná účast žáka ve výuce) a první den odevzdání čestného prohlášení. Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit! 

Škola je vybavena dostatkem hygienických prostředků (antibakteriální mýdla, papírové ručníky, dezinfekce aj.)
Žák musí mít k dispozici minimálně dvě roušky k zakrytí obličeje a sáčky na jejich uložení, pokud se nejedná o osobu, která má z této povinnosti výjimku (o využívání roušky rozhoduje pedagog)
Školní jídelna na pracovišti Cyrilometodějská 22 je v provozu, přihlaste telefonicky své dítě k odběru obědů do pátku 29. 5. 2020 do 10:00 (školní stravování na pracovišti Zahradníčkova 23 se nerealizuje – nutno vybavit žáky dostatečnou stravou z domova)

Ranní družina není poskytována.

Organizace pobytu ve škole :

Každý žák bude zařazen do jedné školní skupiny. Složení skupin je neměnné do 30.6.2020. O zařazení do skupin rozhoduje ředitel školy. Složení skupiny nemusí vždy respektovat příslušnost k dané třídě, třídnímu učiteli ani ročníku.

Skupina č.1(II. A)                    vyzvednutí před školou 7:40   konec vzdělávacích aktivit 11:40

(pracoviště Cyrilometodějská 22)   (následuje odpolední činnost do 14:00)

 

Skupina č.2(IV. A)                   vyzvednutí před školou  7:50  konec vzdělávacích aktivit 11:50

(pracoviště Cyrilometodějská 22)   (následuje odpolední činnost do 14:00)

 

Skupina č.3(IV.B, IX.B)           vyzvednutí před školou  8:00 konec vzdělávacích aktivit  12:00

(pracoviště Cyrilometodějská 22)   (následuje odpolední činnost do 14:00) 

 

Skupina č.4(VI.C, VII.B)          vyzvednutí před školou  8:10 konec vzdělávacích aktivit  12:10

(pracoviště Cyrilometodějská 22)   (následuje odpolední činnost do 14:00)

 

Skupina č.5(VIII. A, IV.C, VIII.B) vyzvednutí před školou  7:40  konec vzdělávacích aktivit 11:40

(pracoviště Zahradníčkova 23)   (následuje odpolední činnost do 14:00)      

Po ukončení dopoledních vzdělávacích aktivit bude následovat odpolední zájmová a relaxační činnost. Konec odpoledních aktivit bude realizován opět po skupinách nejpozději do 14:00 hod. dle domluvy se zákonnými zástupci žáka.

V případě, že se projeví během pobytu u žáka zdravotní problém, bude izolován od ostatních žáků a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si pro dítě bezodkladně do zařízení přišel.

Distanční výuka pro žáky, kteří se nebudou účastnit vyučování, pokračuje dosavadní formou.

 

Případné změny budou aktuálně zveřejněny na stránkách školy. Mgr. Milan Šelle, ředitel školy

 

Formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

/files/oskole/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka_211_2020_o_hodnocen%C3%AD_v%C3%BDsledk%C5%AF_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_%C5%BE%C3%A1k%C5%AF.pdf

 

Tělocvik doma v obýváku

Tělocvik online: https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Dopravní výchova

Doprava online: https://testy.dopravnivychova.cz/

O škole

ZŠ TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22  je zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol.

Projekt "MARATON"   

Za pomoci grantového systému města Třebíče a grantového programu " Prevence kriminality a drogové problematiky" je již třetím rokem realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci. Letos v rámci projektu proběhne šest bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: šikana a záškoláctví, bezpečný sex, prosociální chování, poruchy příjmu potravy, závislostní chování a finanční gramotnost.
Více informací o projektu v sekci Prevence.
 

Projekt "Šance pro každého žáka"

Reg. číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Naše škola je od 1.9.2016 do 31.7.2018 zapojena do projektu, který je zaměřený na extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti žáků spolu s akčním výzkumem na toto téma.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >> 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt  "ICT nás baví"

Naše škola je od 1.9.2014 do 31.7.2015 zapojena do projektu, který je zaměřen na zavádění a využívání nových moderních mobilních technologii ve výuce.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu "ICT nás baví"
 

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola byla partnerem projektu "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu byla firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. Cílem projektu bylo významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a byl dokončen 31. 1. 2015.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>
 

EU - peníze školám

1. 9. 2011 zahájila ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 realizaci projektu EU - peníze školám.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky vybraných předmětů a nákup moderní didaktické techniky. Tým pracovníků školy pracuje na tvorbě digitálních učebních materiálů, které budou v dalším období v rámci vyučování ověřeny - odučeny.
 

Zobrazit vytvořené DUMY >>
 

Výsledek obrázku pro plakát mléko do škol