Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Přehled akcí a úkolů na leden 2019

A. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Pondělí 7.1.

Lego Robotika


 

VIII.A P. Machátová

Pondělí 7.1.


 

Damiján – rodinné centrumvzdělávací program

RC Damiján

III.B – J. Hortová

VIII.C – P. Machátová

Středa 9.1.

15.00 hod

Třídní schůzky se uskuteční v příslušných třídách na pracovištích C 22 a Z23.

Třídní učitelé oznámí rodičům termín třídní schůzky  zápisem do ŽK  do pátku 4. ledna 2019.

C22+Z23

Výchovný poradce +třídní učitelé

Středa 9.1.    

Zimní sportovní den

C22+Z23

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R. Němcová

VIII.C – P. Machátová

Úterý 15.1.


 

Alternátor – vzdělávací program 

C22

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R. Němcová

Úterý 15.1.

Vzdělávací program „Křížem krážem depozitářem“

Muzeum Třebíč

VIII.A P. Machátová

Středa 16.1.

v 9.15 hod.     

Vzdělávací program v městské knihovně "Hrajeme si s pohádkou"

V.A J. Čechová

Středa 16.1.

8.30 hod.     

Knihovna Modřínová

Knihovna

III.B -  J. Hortová

V.B. – M. Križanová


 

Podle sněhových podmínek LVK

Lyžařský výcvik

Další organizace vyučování v těchto dnech bude upřesněna

SK Jalovec

Vybraní žáci +

R. Němcová,

L. Malec


 

Čtvrtek 17.1.

Metodek sněhový (mezitřídní projekt)

VIII.B R. Němcová

III.B -  J. Hortová


 

Pondělí  21.1.

ve 13, 00 hod.

C 22 – třída

III. A

Pedagogická rada za 1. pololetí šk. roku 2018/2019   zúčastní se jí všichni pedagogičtí pracovníci  ( kromě vychovatelů  ŠD a internátu, kteří konají výchovnou činnost u dětí a asistentů pedagoga/.


 

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině ve 11:40h - třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  středy 16. 1.

Školník  připraví třídu pro konání pedagogické rady.

Středa 23.1.

Knihovna  Třebíč  „První čtení“

VIII.A P. Machátová

VIII.B R. Němcová

III.B -  J. Hortová

Čtvrtek 31.1.

9 -12 hodin

"Mozkohry"   


 

V.A J. Čechová

VI.A J. Chudobová

VIII.A L. Vetchá

IX.A H. Kolorosová

INTERNÁT

   14. 1. 2019   8:30 -    9:30 Porada vychovatelů, p. vych. Kučerová, Křivánková, as. pedagoga p. Trybučková, Ujčíková

16. 1. 2019 15:00 - 16:00 íČKO Třebíč, p. vych. Křivánková

30. 1. 2019  15:00 -17:00 Pyžamová párty, p. vych. Křivánková

Během měsíce: Canisterapie

                        Návštěva zookoutku

                        Filmové představení

                        Závody na bobech, stavby ze sněhu

ŠKOLNÍ DRUŽINA

31. 1. 2019  13:30 - 15:00  Turnaj v Člověče, nezlob se, I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová


 

Během měsíce: Zima a zvířátka

                        Mráz maluje na okna - mrazivé vločky

                        Hrátky se sněhem, bobování

Během měsíce ledna : Zimní výšlap do okolí Třebíče - IX.A H. Kolorosová, VI.A J. Chudobová

Během měsíce ledna : Putování ve sněhových stopách - VIII.A P. Machátová

Pátek 1.2.2019

Jednodenní pololetní prázdniny

TU oznámí písemně termíny  pololetních prázdnin a jarních prázdnin (4.3. – 10.3. 2019 ) zák. zástupcům nejpozději do pátku 25. 1. 2019

TU provedou poučení o bezpečnosti žáků v době pololetních a jarních prázdnin  a zapíší do TK.

Pg. pracovníci čerpají samostudium - asistenti pedagoga budou čerpat řádnou dovolenou. Správní zaměstnanci školy čerpají řádnou dovolenou.


 

Pokyny  k vyplňování a vydávání vysvědčení  za I. pololetí šk. roku 2018/2019


 

Po pedagogické radě vloží třídní učitelé všech tříd ( i základní školy speciální ! ) data do programu  „EVIDENCE a VYSVĚDČENÍnejpozději do středy 23. 1. 2019 do 13.00 hod.


 

Výpis z vysvědčení :

  1. Třídní učitelé si vyzvednou třídní výkazy u zástupců ředitele a po doplnění údajů za I. pololetí jim je vrátí  do středy 23.1. 2019 do 13. 00 hodin.
  2. Výpisy vysvědčení budou vytištěny a opatřeny razítkem v pátek po 8.00 hod v ředitelně školy.
  3. V pondělí do 13.00 hod. si třídní učitelé ZŠ vyzvednou výpisy ke kontrole, po jejímž provedení je opatří svým podpisem.
  4. Nejpozději do úterý do 8.00hod. vrátí výpisy do ředitelny k závěrečné kontrole a podpisu ředitele.


 

TU tříd základní školy  vlepí žákům do ŽK informaci o tom, že na konci 1. pololetí šk. roku 2018/2019 v souladu s § 51 odst. 1 školského zákona 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších změn, škola vydá žákům výpis vysvědčení místo oficiálního tiskopisu vysvědčení. Výpis  vysvědčení obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je vytištěn na běžném kancelářském papíru.  Výpis  vysvědčení žáci nevracejí.

Na konci 2. pololetí bude žákům vydáno vysvědčení na oficiálním tiskopisu s klasifikací za 1. a 2. pololetí šk. roku 2018/2019.


 

  • Všichni TU  si vyzvednou podepsané výpisy vysvědčení na pracovišti C 22 v ředitelně, ve středu 30. 1. 2019 do 14.00 hodin.


 

  • Výpisy z vysvědčení  ZŠ a vysvědčení ZŠ speciální za první pololetí šk. roku  2018/2019 předají TU ve čtvrtek 31. 1. 2019  v průběhu vyučovací hodiny, kterou vyučují tento den podle rozvrhu jako poslední ve své třídě a to proti podpisu žáka nebo jejich zákonného zástupce. Podpisové archy rozdají zástupci ředitele.


 

  • Vyučování bude ukončeno po páté  vyučovací hodině. Třídní učitelé tuto informaci písemně sdělí rodičům žáků do pátku 25. ledna.