ČESKÝ JAZYK:

8.r

Slohová a komuikační výchova:

- vypravování: "Jak jsem prožil/a netradiční velikonoce"

Literární výchova:

- pojem "ROMÁN" 

Jazyková výchova: 

OPAKOVÁNÍ:

- pravopis vyjmenovaných slov

- slovesa: určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas)  

 

 9.r.

Slohová a komunikční výchova:

- vypravování: "Jak jsem prožil/a netradiční velikonoce"

Literární výchova:

9.ročník "Božena Němcová" - životopis, významná díla, práce s textem

Jazyková výchova:

OPAKOVÁNÍ:

- pravopis vyjmenovaných slov

- slovesa: určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas)  

 

MATEMATIKA:

8.r.

OPAKOVÁNÍ:

- písmené sčítání a odčítání desetinných čísel

- násobení a dělení desetinného čísla 0, 10, 100, 1000

NOVÁ LÁTKA:

-  písemné násobení desetinného čísla jednociferným činitelem 

9.r.

OPAKOVÁNÍ desetinných čísel - písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 0, 10, 100, 1000 a písemné dělení desetinných čísel číslem přirozeným i desetinným

 

ANGLICKÝ JAZYK: 8.+ 9.r.

- Numbers 0-100  

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ  

8.r. vztahy a pravidla soužití ve společnosti - pojmy "tolerance a normy společnosti"  - zaměřeno na fungování rodiny

9.r. soužití lidí ve společnosti - "morálka", chování v mezilidských vztazích