Výukový plán na červen 2020

V červnu budeme opakovat vše, co jsme se dosud naučili. Dále ve všech předmětech stále přidáváme nové odkazy a úkoly na procvičování pro děti, které ještě pracují z domu. Těšíme se, až se brzy setkáme všichni osobně ve třídě.

 

Výukový plán na květen 2020


ČTENÍ  A PSANÍ

8. a 9. ročník 

 • Četba oblíbené dětské knihy
 • Čtení s porozuměním
 • Přesmyčky, hádanky, říkadla
 • Co je bajka, pohádka, básnička
 • Cvičení paměti – naučit se básničku
 • Nácvik psacího písma
 • Jméno, adresa
 • Psaní velkých písmen: jméno, příjmení, názvy měst, obcí, ulic, náměstí….
 • Opis jednoduchého textu
 • Přepis textu (psací x tiskací)
 • Doplňování písmen na začátku, uprostřed a na konci slova
 • Diktát slabik, slov, 9.ročník - krátké věty

 

MATEMATIKA

8.ročník a Tobiáš

 • Práce s mincemi do 20
 • Nakupování (se seznamem potravin)
 • Hledání čísel na číselné ose
 • Co vážíme, co měříme
 • Určování času (celá, půl)
 • Manipulace s rýsovacími potřebami
 • Poznej čtverec, trojúhelník, obdélník
 • Co je bod, přímka, úsečka

 9. ročník + Eliška 

 • Počítání do 100
 • Manipulace s mincemi i papírovými penězi
 • Nakupování (se seznamem potravin)
 • Orientace na číselné ose do 100
 • Narýsuj čtverec, obdélník, trojúhelník
 • Co vážíme, měříme, odměřujeme
 • Poznej prostorová tělesa (koule, krychle, kvádr, válec)
 • Určování času (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, Patrik – digitální čas)

 

VLASTIVĚDA

8. a 9.ročník

 • Státní svátky v květnu
 • Svátek matek
 • Ochrana člověka za mimořádných situací

PŘÍRODOVĚDA

8.ročník

 • Orientace na mapě, světové strany, orientace v terénu
 • Ochrana životního prostředí

 9. ročník + Eliška 

 • Látky rozpustné ve vodě

 • Ochrana životního prostředí

 

Výukový plán na duben 2020


ČTENÍ  A PSANÍ

8.ročník   

popis činnosti podle obrázků
- reprodukce čteného textu
- využití PC programů
- diktát slov, slabik (zvláště pak se samohláskou na konci) a číslic
- napsat svoje křestní jméno i příjmení
- nácvik psacího písma

9. ročník + Eliška 

- napsat adresu, dopis, vzkaz, blahopřání
- nácvik psacího písma
pro děti a mládež, čtení knih, textů s porozuměním, encyklopedie pro děti a mládež
- co je rozpočítadlo, kniha, kdo je spisovatel, básník, čtenář
- básničky, říkadla
- využití programů v PC

MATEMATIKA

8.ročník

- manipulace s mincemi (papírovými)
- jednotky času, určování času (celá hodina, půlhodina)
- jednoduché spojovačky číslic
- používání pravítka, měření
- délka úsečky, bod

 9. ročník + Eliška 

- číselná řada 0-1000
- práce s bankovkami (papírovými) i mincemi
- orientace v čase (celá, půl, čtvrt, třičtvrtě)
- prostorová tělesa - koule, krychle, válec


VLASTIVĚDA

8.ročník

- zdravotní a sociální péče u nás
- ochrana člověka za mimořádných událostí

9. ročník + Eliška 

- ochrana člověka za mimořádných události
- dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí (1. pomoc, důležitá tel. čísla...)


PŘÍRODOVĚDA

8.ročník

- co je světadíl, moře, oceán
- světové strany
- barvy na mapě

 9. ročník + Eliška 

- voda - pitná a užitková, čistota vody
- třídění odpadu