Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22


 

Přehled akcí a úkolů na září 2018


 


 

 1. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Vyplnění dokumentace provedou třídní učitelé, vychovatelky ŠD a vedoucí zájmových kroužků a vyučující nepovinných předmětů a vyplněnou ji předloží k podpisu řediteli školy v uvedených termínech:

 • třídní knihy                                                            v pondělí                         3. 9.
 • záznamy kroužku – komunikační techniky         v pondělí                        10. 9.                           

(p.Duranová  a  p.Matyášová provedou ve spolupráci s třídními učiteli výběr  žáků do LP do 10. 9.)

 • třídní výkaz a katalogové listy v DM nově přijatých žáků pátek                7. 9.
 • záznam vých. práce ŠD+internát                         v pondělí                        3. 9.
 • záznamy o  práci v zájm. kroužcích                    v pátek                          14. 9.
  • přihlášky žáků do ŠD ( kopie řediteli )               v pondělí                        3. 9.

do úterý 4.9.

Rozpisy používání tělocvičny, dílen, počítačové učebny, pracovny výtvarné výchovy, cvičné kuchyňky vypracují  správci těchto odborných učeben.

pracoviště

C 22+Z23

Správci učeben

do úterý 4.9.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Žádosti rodičů o následující výjimky předloží třídní učitelé písemně řediteli školy:

 • žádost o částečné nebo úplné uvolnění žáka z  vyučovacích předmětů )
 • omezení při plnění osnov výuky tělesné výchovy nebo úplné osvobození od výuky Tv na doporučení praktického dětského lékaře nebo odborného lékaře

omezení při plnění osnov PV (alergie apod.

třídní učitelé

Do úterý 4.9.


 


 

Tiskopis „ Osobní dotazník“, „ Prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka“ a „Souhlas s focením“ zašlou třídní učitelé prostřednictvím žáků  zákonným zástupcům k vyplnění a  následně založí do osobních spisů žáků.

třídní učitelé

do úterý 4.9.

Rozvrh přímé vyučovací povinnosti asistentů pedagoga

zástupci  ředitele

do pondělí 10. 9.

Aktualizace dat v programu  DM evidence

třídní učitelé

do pondělí 10. 9.

Třídní výkazy a osobní spisy vycházejících žáků z   minulého   šk. roku odevzdají třídní učitelé

 p. Jirglové k archivaci.

C22 +Z23

třídní učitelé,

zást. ředitele

Pondělí 10.9.


 

Společná podzimní seznamovací vycházka


 

III.B - J. Hortová

V.B. – M. Križanová


 

Úterý 11.9.

Pokojovice - zvířata na statku, péče o ně, jízda na oslících

VIII.B R. Němcová

Čtvrtek 13.9.    

Beseda o podzimních pohádkách

Městská knihovna

III.B - J. Hortová

VIII.B R. Němcová

Čtvrtek 13.9.      

Městská knihovna – Podzimní pohádky


 

Machátová


 

Čtvrtek 13.9.   

Biojarmark

Karlovo náměstí

VIII.C Machátová

VI.A Chudobová

IX. A Kolorosová

III.B – J. Hortová

V.B. – Križanová

VIII.B R. Němcová


 

Pátek 14.9.

METODEK – Kámoš

 • mezitřídní projekt III.B a IX.B


 

C 22

III.B - J. Hortová

VIII. B R. Němcová

do pátku 14. 9.

Místní seznamy v jednotlivých místnostech zkontrolují odpovědní pracovníci podle skutečného stavu. Případné změny zanesou srozumitelně do místního seznamu ( ideálně s poznámkou odkud a kam se inventář přemístil) a opravený seznam  předají na  C 22 – pí.Jirglové, Z23 – pí.Kišové

C22 +Z23

odpovědní pracovníci

do pátku 14. 9.

Podklady pro sestavení plánu práce všech součástí školy předají pedagogičtí zaměstnanci zást. ředitele

(vychovatelky předají podklady vedoucí vych. p. Kučerové). Výchovný poradce vypracuje plán výchovného poradenství na školní rok 2018/19 a zhodnocení za minulý školní rok.


 

Metodik prevence zpracuje plán práce na školní rok 2018/19 a zpracují údaje o prevenci sociálně patologických jevů  za minulý šk. rok pro výroční zprávu školy.

pedagogičtí zaměstnanci

Pondělí 17.9.

Exkurze do Ratibořic na kozí farmu

III.B - J. Hortová

V.B. – M.Križanová

VIII. B R. Němcová

Středa 19.9.

Projektový den Jablko                    


 

Z 23

VIII.C Machátová

Čtvrtek 20.9.

od 8:45hod.

Preventivní projekt MARATON II

- aktivita "ŠTAFETY" na školním hřišti - bude upřesněno

- aktivita " ŠIKANA" (V.A - IX.A praktická) - bude upřesněno

Ukončení výuky po páté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 17.9.

Čtvrtek 27.9.

Kros v Lísčí - - bude upřesněno

Ukončení výuky po páté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 24.9.

Úterý

25.9., 26.9. a 27.9.

Tvoření v Senior Pointu, tisk na plátěné tašky, Sbližování generací XII.

Senior Point

VII.A a děti výtvarného kroužku, Vejtasová, Nováková

do čtvrtka 27. 9

Vedoucí vypracují plán schůzek a náplň  činnosti MS


 

p. Kolorosová

p. Kučerová

p. Zavadilová

od 27.9. – 31.10.

Individuální vzdělávací plány vypracují třídní učitelé, popř. vyučující příslušného předmětu  ve čtyřech kopiích.                                            

pro žáky stávající        termín: do  27. 9.

pro nově přijaté             termín: do  31. 10.                                                                                          termín: do  25.10.

Třídní učitelé

od pondělí  1.10.

Zahájení činnosti zájmových kroužků

C22 + Z23

vedoucí zájmových kroužků

Během září dle domluvy : Během září exkurze do hospodářského dvora Bohuslavice a návštěva  zámku v Telči, projekt Sbližování generací XII., třídy spec. školy a Domovinka

Třídní učitelé resp.pedagogičtí pracovníci provedou následující úkoly týkající se zahájení výuky ve školním roce 2018/2019

 • Seznámí žáky s kapitolou „ Povinnosti žáků ze Školního řádu ZŠ a příslušnými přílohami a dodatky, zejména příkazy ředitele týkající se pobytu a pohybu žáků v objektu školy. Učitelé odborných předmětů, kteří používají pracovny – školní dílna, počítačová učebna, výtvarná výchova, cvičná kuchyně, zahrada, školní hřiště  apod. seznámí žáky s provozními řády těchto pracoven. Vychovatelky ŠD seznámí žáky, kteří navštěvují družinu s Provozním řádem ŠD.
 • Ve všech třídách pracoviště Cyrilometodějská a Zahradníčkova budou žáci informováni třídními učiteli o zásadách  stravování ve školní jídelně a Provozním řádu ŠJ.
 • Učitelé tělesné výchovy, pracovního vyučování, fyziky, chemie poučí žáky v úvodní hodině uvedených předmětů o obecných zásadách bezpečnosti práce pro výuku v hodinách uvedených předmětů.
 • Třídní učitelé provedou základní proškolení žáků v rámci bezpečnosti práce na základě osnovy založené do třídních knih.
 • Všechny formy poučení a proškolení žáků budou zaznamenány do třídních knih a to v konkrétní  formulaci týkající se náplně poučení tak, jako v minulém školním roce. Tyto zápisy budou  zaneseny do kolonky „ poznámky“.  Zároveň budou  vyplněny příslušné  kolonky ve formuláři BOZP vloženém v třídní knize. 

Třídní učitelé zavedou systém služeb a třídních samospráv ve svých třídách a budou dbát na plnění povinností služby vyplývající ze Školního řádu ZŠ.

INTERNÁT
 6. 9. 2018  14:30 - 15:30  Adaptační + komunitní kruh, p. vych. Křivánková

 6. 9. 2018  15:00 - 17:00  Podzimní zahrada - barvy podzimu, p. vych. Křivánková

12.9.2018  14:30 - 15:30  Lanové aktivity Kostelíček, p. vych. Křivánková

13.9.2018  15:00 - 17:00  Podzimní zahrada - chutě podzimu, p. vych. Křivánková

18.9.2018    8:00 - 14:30  GP Zdravé město Třebíč Ve zdravém těle zdravý duch VI. - celodenní turisticko poznávací  a naučný program ZOO a Dinopark Vyškov, p. vych. Křivánková, as. pedagoga p. Ujčíková

19.9.2018  15:00 - 16:00  Evropský týden mobility Karlovo nám., p. vych. Křivánková


 

ŠKOLNÍ DRUŽINA
18.9.2018   8:00 - 14:30   GP Zdravé město Třebíč Ve zdravém těle zdravý duch VI. - celodenní turisticko poznávací  a naučný program ZOO a Dinopark Vyškov,p. vych.Kučerová, Nováková, Tomancová

21.9.2018  13:30 - 14:30 Evropský den bez aut -  I., II. a III. vých. sk., p. vych. Kučerová, Nováková, Tomancová


 

Během měsíce: Seznámení s chodem družiny, dodržování pravidel a bezpečnosti ve školní družině, na školním hřišti, ve školní jídelně

                               Míčové hry, stavby z písku

                               Barevný podzim - sběr listů, malování


 

Třídní učitelé vyberou od rodičů na začátku září  finanční hotovost určenou na nákup školních potřeb ve výši

100,- Kč na žáka. Tyto finanční prostředky budou určeny na nákup dalších školních potřeb dle uvážení jednotlivých třídních učitelů a nebudou procházet účetnictvím školy.  Učitelé si sami povedou evidenci vybraných peněz a výdajů včetně  uschování  dokladů . Výběr peněz se netýká žáků nastupujících do 1. ročníku vzhledem ke zvýšené dotaci.